دانلود برنامه تقویم آموزشی

کد دوره عنوان دوره / سمینار مدت دوره به ساعت تعداد دوره تعداد نفرات حوزه آموزشی حوزه مدیریت فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
۴۷ windows server2008 ۱۶ ۱ ۳ IT واحد IT
کد دوره عنوان دوره / سمینار مدت دوره به ساعت تعداد دوره تعداد نفرات حوزه آموزشی حوزه مدیریت فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
۱۴ قوانین و مقررات معاملات دولتی۱  (کلیات و قانون برگزاری مناقصات) ۸ ۱ ۱۰ مالی و بازرگانی بازرگانی
۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و حسابداری آن ۱۶ ۱ ۲۴ مالی و بازرگانی مالی
۴ سیستم حقوق و دستمزد ۱۶ ۱ ۸ مالی و بازرگانی مالی
۴۱ اصول وفنون مذاکره ۱۶ ۱ ۱۱ مالی و بازرگانی بازرگانی
۷۶ پولشویی ۱۶ ۱ ۳۵ مالی و بازرگانی مالی- فروش
کد دوره عنوان دوره / سمینار مدت دوره به ساعت تعداد دوره تعداد نفرات حوزه آموزشی حوزه مدیریت فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
۳ سیستم کنترل و بازرسی و ایمنی انبار ۱۶ ۱ ۹ انبار انبار
۴۸ سیستم های انبارداری و انبارگردانی ۱۶ ۱ ۹ انبار انبار
۷۴ تکنیکهای نگهداری حمل و نقل و جابجایی کالا در انبار ۱۶ ۱ ۷ انبار انبار
کد دوره عنوان دوره / سمینار مدت دوره به ساعت تعداد دوره تعداد نفرات حوزه آموزشی حوزه مدیریت فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
۱۳ Excel مقدماتی ۱۶ ۴ ۱۱۰ عمومی کلیه پرسنل
۱۵ اصول مکاتبات اداری و مدیریت اسناد ۸ ۱ ۱۰ عمومی اداری
۱۷ مهندسی مجدد ۸ ۱ ۳۶ عمومی کلیه پرسنل
۳۱ قانون کار ۴ ۲ ۱۱۹ عمومی کلیه پرسنل
۳۷ نقش و وظایف کارکنان انتظامات ۸ ۱ ۴ عمومی بازرسی
۳۸ Excel پیشرفته ۱۶ ۳ ۱۴۱ عمومی کلیه پرسنل
کد دوره عنوان دوره / سمینار مدت دوره به ساعت تعداد دوره تعداد نفرات حوزه آموزشی حوزه مدیریت فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
۲ کارگروهی ۸ ۲ ۹۰ مدیریتی و عمومی مدیریتی کلیه پرسنل
۲۳ مهندسی فکر ۸ ۲ ۹۹ مدیریتی و عمومی مدیریتی کلیه پرسنل
۲۴ اصول سرپرستی ۱۶ ۱ ۵۷ مدیریتی و عمومی مدیریتی کلیه پرسنل
۳۰ روش حل مسئله TRIZ ۸ ۱ ۷۷ مدیریتی و عمومی مدیریتی کلیه پرسنل
۳۴ مدیریت استرس ۸ ۲ ۱۰۶ مدیریتی و عمومی مدیریتی کلیه پرسنل
۳۹ مدیریت تصمیم گیری ۸ ۱ ۷۸ مدیریتی و عمومی مدیریتی کلیه پرسنل
۴۰ آشنایی با شش سیگما ۱۶ ۱ ۴۷ مدیریتی و عمومی مدیریتی کلیه پرسنل
۴۹ مشارکت پذیری ۸ ۱ ۸۶ مدیریتی و عمومی مدیریتی کلیه پرسنل
۵۱ تفکر سیستمی ۸ ۲ ۹۴ مدیریتی و عمومی مدیریتی کلیه پرسنل
۱۰ مدیریت شکایات مشتری ۸ ۱ ۱۱ مدیریتی و عمومی مدیریتی فروش
۳۶ مدیریت ارتباط مشتری(CRM) ۸ ۱ ۱۲ مدیریتی و عمومی مدیریتی فروش
۶۴ ایزو  ۴-۱۰۰۰۱ ۸ ۲ ۳۰ مدیریتی و عمومی مدیریتی فروش و سایش
کد دوره عنوان دوره / سمینار مدت دوره به ساعت تعداد دوره تعداد نفرات حوزه آموزشی حوزه مدیریت فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
۹ حفاظت ایمنی در صنعت ۸ ۱ ۷۷ ایمنی کلیه پرسنل
۹ امداد و کمک های اولیه در صنعت (ویژه یاری رسانها) ۸ ۱ ۲۵ ایمنی یاری رسانها
۲۸ ایمنی داربستها و کار در ارتفاع ۸ ۱ ۲۵ ایمنی مکانیک
۳۳ آتش نشانی پیشرفته ۸ ۱ ۲۵ ایمنی یاری رسانها
۴۴ ایمنی در آزمایشگاه ۸ ۱ ۵ ایمنی آزمایشگاه
۸۱ ایمنی در برق ۸ ۲ ۶۶ ایمنی برق و پیمانکاران برق
۶۶ آشنایی عمومی با ایمنی و بهداشت ۳ ۴ ۵۰ ایمنی جدیدالاستخدام ها
۶۷ ایمنی در معادن ۱۶ ۱ ۵۰ ایمنی پیمانکاران معدن
۶۸ ایمنی در جوشکاری ۱۶ ۱ ۴۰ ایمنی پیمانکاران تعمیرات عمومی
۶۹ ایمنی کار با جرثقیل ۱۶ ۱ ۳۰ ایمنی پیمانکاران جرثقیل
۷۰ ایمنی کار  در ارتفاع ۱۶ ۱ ۱۵۰ ایمنی پیمانکاران  و ناظرین مکانیک و مسئولین پیمانکاران
۷۱ ایمنی و بهداشت صنعتی ۸ ۳ ۲۰۰ ایمنی کلیه پرسنل پیمانکاران
۷۲ ایمنی کارهای ساختمانی ۱۶ ۱ ۲۰ ایمنی پیمانکاران ساختمانی
۷۷ آتش نشانی مقدماتی ۱۶ ۱ ۲۵ ایمنی یاری رسان ها
۷۸ آموزش های رودررو ایمنی ۲ ۱ ۸۰۰ ایمنی کلیه پرسنل
۶ نظام آراستگی ۸ ۴ ۲۰۰ ایمنی کلیه پرسنل
۷ OHSAS 18001 باالگوی ۲۰۰۷ ۸ ۴ ۲۰۰ ایمنی کلیه پرسنل
کد دوره عنوان دوره / سمینار مدت دوره به ساعت تعداد دوره تعداد نفرات حوزه آموزشی حوزه مدیریت فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
۱۱ روش های جمع آوری و دفع پسماند ۸ ۱ ۳ زیست محیطی انرژی
۲۱ سمینار زیست محیطی* ۸ ۱ ۵۰ زیست محیطی معاونت آموزش و توسعه منابع انسانی
۲۵ آموزش های زیست محیطی رودررو ۲ ۱ ۸۰۰ زیست محیطی کلیه پرسنل
۲۷ غبار گیری در صنعت سیمان ۱۶ ۲ ۵۶ زیست محیطی تولید-محیط زیست
۲۰ طراحی الگوی آتش باری با نگرش زیست محیطی ۱۶ ۱ ۴ زیست محیطی معدن
۷۹ مدیریت زیست محیطی در معادن ۸ ۱ ۲۰ زیست محیطی معدن
۶۲ مدیریت انرژی ایزو ۵۰۰۰۱ ۸ ۲ ۱۵۰ زیست محیطی تولید- برق- مکانیک
۸۰ آشنایی با الزامات زیست محیطی ۸ ۱ ۵۰ زیست محیطی تولید- برق- مکانیک
۲۲ ایزو ۱۴۰۰۱ با الگوی ۲۰۰۷ ۸ ۲ ۱۵۰ زیست محیطی کلیه پرسنل
*مدیران محیط زیست و مسئولین منطقه (استان) و مدیران محیط زیست شهرستان
کد دوره عنوان دوره / سمینار مدت دوره به ساعت تعداد دوره تعداد نفرات حوزه آموزشی حوزه مدیریت فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
۵ بازرسی جوش سطح ۳۲ ۱ ۲۵ فنی مکانیک
۸ نسوز ونسوزکاری درصنعت سیمان ۱۶ ۲ ۶۳ فنی تولید
۱۲ PLC  پیشرفته ۱۶ ۲ ۶۰ فنی برق
۱۶ آنالیز ارتعاشات ۳۲ ۱ ۲۵ فنی مکانیک
۱۸ کنترل کیفیت داخلی و آمار  مهندسی با استفاده از نرم افزار MiniTab ۱۶ ۱ ۴ فنی آزمایشگاه
۱۹ تشخیص عیوب موتورهای الکتریکی درحین کار به روش آنالیز جریان و ارتعاش ۱۶ ۲ ۴۵ فنی برق
۲۶ متوسط-acs800 ۴۰ ۳ ۵۶ فنی برق
۲۹ سوخت واحتراق درصنعت سیمان ۱۶ ۲ ۷۲ فنی تولید
۳۲ حفاظت سیستم های الکتریکی ۱۶ ۲ ۵۷ فنی برق
۳۵ Autocad ۳۲ ۳ ۶۷ فنی کلیه پرسنل s
۴۳ acs800 پیشرفته ۴۰ ۳ ۵۵ فنی برق
۴۵ پایش وضعیت ۱۶ ۱ ۲۵ فنی مکانیک امورمهندسی
۴۶ Matlab ۳۲ ۳ ۴۵ فنی کلیه پرسنل
۵۰ عملیات حرارتی در جوش ۱۶ ۱ ۲۵ فنی مکانیک امورمهندسی
۷۵ تعمیرات و نگهداری ۴ ۱ ۲۲ فنی فنی
۸۲ شناخت و کاربرد روغن ها در صنعت سیمان ۸ ۱ ۴۵ فنی تولید و بهره برداری و مکانیک